Oferta

indywidulani_exportDla klientów indywidualnych

 

Wyceny nieruchomości wykonuję m.in. dla następujących potrzeb i celów:

 • zamiany, sprzedaży czy negocjacji,
 • ustalenia ceny transakcyjnej,
 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • zabezpieczenia pożyczki,
 • zabezpieczenia umowy leasingu,
 • ustalenia podatku od spadku lub darowizny,
 • podziału majątku,
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • określenia wartości nakładów poniesionych na nieruchomości.
 • oraz wszelkie inne cele indywidualne.

spółki_exportDla przedsiębiorstw i spółek

 

Wyceny nieruchomości wykonuję m.in. dla następujących potrzeb i celów:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • zabezpieczenia umowy leasingu,
 • zabezpieczenia gwarancji ubezpieczeniowej,
 • ustalenia wysokości czynszu najmu lub dzierżawy,
 • wyceny składników majątkowych przedsiębiorstw dla celów sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Wyceny,
 • określania wartości rynkowej jako podstawy do wypłaty dywidendy w formie rzeczowej,
 • określania wartości godziwej,
 • określania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania nieodpłatnie lub w formie niepieniężnej,
 • określania wartości nieruchomości jako środków trwałych w budowie,
 • okresowego określania wartości nieruchomości inwestycyjnych stanowiących lokatę kapitału,
 • postępowania sądowego, upadłościowego lub komorniczego,
 • ubezpieczenia nieruchomości.
 • oraz wszelkie inne cele indywidualne.

gminy_exportDla gmin, powiatów, urzędów

 

Wyceny nieruchomości wykonuję m.in. dla następujących potrzeb i celów:

 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz aktualizacji opłat,
 • szacowania szkód i odszkodowań, w tym wysokości odszkodowania za wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości,
 • ustalenia opłat adiacenckich,
 • ustalenia ceny wyjściowej do przetargów,
 • sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy,
 • ustalenie wartości gruntów,
 • wyznaczenie stawek czynszów.
 • ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu,
 • naliczania opłat i ustalania odszkodowań w związku ze zmianą planu zagospodarowania,
 • prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • oraz wszelkie inne cele indywidualne.